Privātuma politika

Jūsu personas datu pārzinis ir SIA Bianca, reģ. Nr.40203418335, adrese: Alberta iela 13, LV1010 Rīga, Latvija (turpmāk tekstā SABIEDRĪBA).

Lai varētu izmantot SABIEDRĪBAS pakalpojumus, Jūs brīvprātīgi uzticat mums savus personas datus, tādējādi kļūstot par BIZNESA KLIENTU (turpmāk – KLIENTS). Kamēr UZŅĒMUMS apņemas ievērot Jūsu tiesības uz personas datu likumīgu apstrādi un aizsardzību, kā arī ievērot visas citas normatīvās prasības, kas attiecas uz personas datu apstrādi.

Šī POLITIKAS dokumenta mērķis ir sniegt Jums normatīvajos aktos par Jūsu personas datu apstrādi pakalpojuma sniegšanas gaitā sniegto informāciju (turpmāk – POLITIKA) . Zemāk jūs atradīsiet šādu informāciju:

Nodaļa 1 Par to, kā un kādus personas datus mēs apkopojam;

Nodaļa 2 Kāpēc mēs tos apstrādājam (mūsu nodomi un argumentācija)

Nodaļa 3 Vai un kā mēs tos nododam tālāk;

Nodaļa 4 Kā mēs aizsargājam datus un cik ilgi mēs tos glabājam

Nodaļa 5 Kā šie dati ir pieejami KLIENTAM;

Nodaļa 6 Mūsu komerciālā atruna.

Šī POLITIKA ir pastāvīgi pieejama sabiedrībai, un mums ir tiesības tajā veikt labojumus vai papildinājumus.

1 VĀKOTIE PERSONAS DATI UN DATU IEGŪŠANAS METODES

1.1. Izmantojot SABIEDRĪBAS pakalpojumus, var tikt apstrādāti šādi KLIENTA personas dati:

1.1.1. Vārds un uzvārds;

1.1.2. mobilā tālruņa numurs;

1.1.3. Epasta adrese;

1.1.4. Piegādes adrese;

1.1.5. Pieci produkti vizuālai korekcijai (PWR, BC, DIA, CYL, AXIS);

1.1.6. Attēls ņemts no telpu videonovērošanas sistēmas;

1.1.7. Interneta protokola adreses (avota IP adrese, datums un laiks).

1.2. Maksājumu kartes, bankas kontu dati netiek apstrādāti UZŅĒMUMA sistēmās, bet maksājumu un automātisko maksājumu funkcijas nodrošina drošs trešās puses pakalpojums, kas nesaņem personas datus (tikai pasūtījuma numuru un summu) no UZŅĒMUMA un KLIENTS var patstāvīgi. veikt attālinātu naudas pārskaitījumu.

1.3. Ar šīs POLITIKAS palīdzību informējam KLIENTU, ka, izmantojot UZŅĒMUMA pakalpojumus, KLIENTA personas dati tiek iegūti šādos veidos:

1.3.1. apkopot KLIENTA mums sniegtos datus, aizpildot jebkādas veidlapas un informācijas laukus mūsu tīmekļa vietnēs;

1.3.2. apkopot datus, ko KLIENTS sniedz mūsu darbiniekiem komunikācijas laikā (pa tālruni, e-pastu vai uz vietas);

1.3.3. no trešajām personām saņemto datu vākšana (piemēram, ārstu nosūtījumi) nepieciešamo preču vai pakalpojumu ietvaros;

1.3.4. datu iegūšana no videonovērošanas sistēmas darbības;

1.3.5. vācot pieslēguma datus vietnes lietošanas laikā.

1.4. Šī POLITIKA ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē KLIENTS sniedzis savus personas datus un kura uzņēmuma elektroniskajās sistēmās vai papīra formā tie ir apstrādāti.

2 DATU APSTRĀDES MĒRĶIS, JURIDISKAIS PAMATS UN MĒRĶIS

2.1. UZŅĒMUMS apstrādā personas datus šādiem mērķiem:

2.1.1. Preču un pakalpojumu pārdošanai:

- identificēt klientu pakalpojuma līguma noslēgšanai un izpildei;

- garantiju saistību izpildei, kā arī citu pretenziju izskatīšanai un izskatīšanai;

- preču un pakalpojumu uzlabošana, jaunu preču un pakalpojumu izstrāde;

- veicināt pakalpojuma izmantošanu;

- preču un pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai komerciālos nolūkos;

- klientu noturēšanai, lojalitātes un apmierinātības mērīšanai;

2.1.2. Biznesa plānošana un analīze:

- atskaišu sagatavošanai, t.sk. Statistika un uzņēmējdarbības analīze;

- uzņēmuma plānošana, uzskaite un efektivitātes mērīšana;

- klientu aptaujas.

2.1.3. Informācijas sniegšana valsts pārvaldes un operatīvās darbības institūcijām ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

2.1.4. Mūsu īpašuma aizsardzība, incidentu un sūdzību izmeklēšana un pakalpojumu sniegšanas kvalitātes uzraudzība.

2.1.5. Lai uzraudzītu un uzlabotu mūsu vietnes darbību un drošību.

2.2. Likumīgi iegūtie personas dati tiks izmantoti tikai šādiem mērķiem:

2.2.1. Lai pārbaudītu KLIENTA identitāti līgumsaistību nodibināšanas nolūkā, kā arī lai nodrošinātu līgumsaistību izpildi. Sazināties ar KLIENTU līgumsaistību kontekstā un informēt par izmaiņām konkrētajā pakalpojumā;

2.2.2. Lai izpildītu SABIEDRĪBAI saistošo ārējo noteikumu uzlikto pienākumu;

2.2.3. Lai nodrošinātu un uzlabotu Sabiedrības pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, kā arī ļautu Sabiedrībai paplašināt savu darbību, popularizējot savas preces vai pakalpojumus, informējot par tiem drošā un pamatotā veidā vai konsultējot klientus, kuri ir devuši viņu brīvprātīga piekrišana;

2.2.4. Lai varētu aizsargāt savas SABIEDRĪBAS likumīgās intereses.

3 PERSONAS DATU APSTRĀDE UN PĀRSŪTĪŠANA.

3.1. Mēs izpaužam savu klientu personas datus tikai Eiropas Savienības ietvaros un tikai mūsu saistītajiem uzņēmumiem, mūsu sadarbības partneriem, kuri ir tieši saistīti ar pieprasītā pakalpojuma sniegšanu KLIENTAM, piemēram, piegādes uzņēmumiem. Gadījumos, kad personas datus apstrādā trešās personas, tām personas dati ir jāapstrādā saskaņā ar šīm vadlīnijām un saistošajām Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasībām un tikai šo pakalpojumu sniegšanas nolūkā.

3.2. Augstāk minētajām trešajām personām sniedzam minimālo KLIENTA personas datu apjomu pieprasītā pakalpojuma veikšanai.

3.3. Informācijas nodošana citām trešajām personām var tikt veikta tikai drošā veidā un tikai pamatojoties uz juridiski pamatotu pieprasījumu vai likumā noteikto darbību.

4 DATU UZGLABĀŠANA UN AIZSARDZĪBA

4.1. KLIENTS no savas puses ir pilnībā atbildīgs par savas Lietotāja piekļuves paroles stiprumu, maiņas biežumu, unikalitāti (ja paroles nesakrīt dažādos viņa izmantotajos interneta resursos) un piekļuves datu slepenību. KLIENTS ir informēts un piekrīt, ka visas darbības, kas tiek veiktas UZŅĒMUMA vietnē, izmantojot Lietotāja piekļuves datus, ir saistošas ​​KLIENTAM un tiks uzskatītas par KLIENTA darbībām.

4.2. UZŅĒMUMS no savas puses ir nobažījies par KLIENTU datu drošību, un mēs saprātīgi izmantojam visas pieejamās tehniskās un organizatoriskās iespējas, lai datus uzglabātu tā, lai tie nebūtu pieejami trešajām personām. Visi dati tiek glabāti serveros, kas atbilst augstiem drošības standartiem un ir aizsargāti pret nesankcionētu piekļuvi un ļaunprātīgu izmantošanu. Mēs nodrošinām visu saprātīgo pasākumu veikšanu, lai aizsargātu sniegto elektroniski pārsūtīto personas informāciju un tās pārraidi internetā. Savienojums starp KLIENTA aprīkojumu un mūsu serveriem notiek drošā, šifrētā savienojumā (SSL tehnoloģija).

4.3. UZŅĒMUMS glabā un apstrādā KLIENTA personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

4.3.1. Kamēr ir spēkā līgums ar KLIENTU;

 4.3.2. Kamēr SABIEDRĪBA vai KLIENTS ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var īstenot savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt civilprasību tiesā);

4.3.3. Kamēr vienai no pusēm ir jāuzglabā dati;

4.3.4. Kamēr ir spēkā KLIENTA līgums par attiecīgo personas datu apstrādi, ja iepriekš minēto datu apstrādei nav cita leģitīma pamata.

Pēc šajā punktā minēto apstākļu izbeigšanās KLIENTA personas dati tiek neatgriezeniski anonimizēti. SABIEDRĪBAS mērķis ir sniegt savus pakalpojumus tādā veidā, lai pasargātu veidojumu arī no nejaušas vai ļaunprātīgas iznīcināšanas. Tādēļ pēc informācijas anonimizācijas vai dzēšanas mūsu serveros var paiet zināms laiks, līdz šīs datu izmaiņas pilnībā attieksies uz visām mūsu IT sistēmām un to dublējumkopijām.

4.4. Tikai UZŅĒMUMA darbinieki, izpildītāji, kuriem šī informācija ir jāzina, lai sniegtu pakalpojumu, un kuriem ir jāievēro stingras līgumā noteiktās privātuma prasības, kuriem var tikt piemērots disciplinārsods vai pat atlaišana šo prasību rupjas nolaidības gadījumā. Personīgā informācija.

5 INFORMĀCIJAS PIEEJAMĪBA KLIENTAM

5.1. SABIEDRĪBAS mērķis ir nodrošināt KLIENTA piekļuvi viņa personiskajai informācijai.

5.2. Ja mainās informācija, ko KLIENTS mums sniedzis pakalpojuma līguma noslēgšanas vai turpmākās sadarbības laikā, kā arī, ja KLIENTS ir atklājis, ka mēs apstrādājam neprecīzus personas datus, lūdzam KLIENTU šo informāciju labot. pats vai informē mūs par nepieciešamību labot konkrētos personas datus.

5.3. Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumiem mūsu pienākums ir sniegt KLIENTAM informāciju par to, kāda informācija ir KLIENTA rīcībā.

5.4. KLIENTAM ir tiesības brīvi piekļūt šai informācijai ne biežāk kā divas reizes gadā. Gadījumā, ja KLIENTS piekļuvi pieprasīs biežāk, mēs to nodrošināsim par atlīdzību, kuras apmērs būs tāds, lai segtu šīs informācijas sagatavošanas izmaksas.

5.5. KLIENTS var iesniegt prasību par savu tiesību izmantošanu:

5.5.1. Pa e-pastu, nosūtot mums pieteikuma anketu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pasta adresi support@mozzarellalab.lv;

5.5.2. Pārveidot KLIENTA datus ir atļauts tikai ierobežotā apjomā telefoniski un tikai tad, ja KLIENTU var droši un nepārprotami identificēt pa telefonu.

5.6. Saņemot KLIENTA lūgumu īstenot savas tiesības, mēs pārbaudām KLIENTA identitāti, izvērtējam pieprasījumu un izpildām to atbilstoši normatīvajiem aktiem.

6 KOMERCIĀLIE PAZIŅOJUM

I6.1. Mēs sazināmies ar KLIENTU, izmantojot KLIENTA kontaktinformāciju. Ja vietnes lietotājs piekrīt kļūt par mūsu klientu, klienta anketā norādītos datus izmantosim tikai pakalpojumu sniegšanai un informācijas nosūtīšanai KLIENTA noteiktajā veidā.

6.2. Minimālais datu apjoms, kas vietnes lietotājam ir jāiesniedz, lai varētu sniegt mūsu pakalpojumus, ir: vārds, parole, mobilā tālruņa numurs un pašreizējā, pieejamā e-pasta adrese. Visa pārējā norādītā informācija ir brīvprātīga un palīdz mums nosūtīt vairāk un personalizētu sūtījumu KLIENTAM.

6.3. Mēs sniedzam komerciālus paziņojumus, mūsu un/vai trešo pušu pakalpojumus un citus nesaistītus paziņojumus par līgumpakalpojumu tiešu sniegšanu (piemēram, klientu aptaujas) saskaņā ar KLIENTA piekrišanu vai ārējiem noteikumiem.

6.4. Kad KLIENTS apmeklē mūsu vietnes, mēs izmantojam dažādas informācijas vākšanas un uzglabāšanas tehnoloģijas, kas var ietvert sīkdatņu vai līdzīgu tehnoloģiju izmantošanu, lai identificētu jūsu pārlūkprogrammu vai ierīci. Mēs izmantojam šīs tehnoloģijas, lai uzlabotu mūsu vietnes lietotāju pieredzi un apkopotu un uzglabātu dažādus datus mārketinga nolūkos. Sīkdatne ir neliels teksta fails, ko tīmekļa serveris nosūta KLIENTA pārlūkprogrammai un tiek saglabāts KLIENTA datora atmiņā ierobežotu laiku, ļaujot izmantot pārlūkprogrammas atpazīšanas funkciju. Sīkdatnēs netiek saglabāta personas informācija. Tie nevar sabojāt KLIENTA sistēmu vai pārslogot atmiņu. KLIENTS jebkurā laikā var deaktivizēt sīkdatņu izmantošanu, mainot interneta pārlūkprogrammas sīkdatņu politikas konfigurācijas, taču brīdinām, ka daži pakalpojumi bez šīm sīkdatnēm var nedarboties.

6.5. Lai vietnē ievietotu vai parādītu KLIENTA personalizētās reklāmas, mēs nesaistām izmantotos identifikatorus no sīkdatnēm vai līdzīgām tehnoloģijām ar sensitīvām personas datu kategorijām.

6.6. Mēs pastāvīgi cenšamies uzlabot savus pakalpojumus. Tas ietver arī nosūtītās informācijas analīzi, piemēram, pārbaudot, vai norādītās e-pasta adreses, tālruņu numuri ir derīgi, vai jaunumu izdevums ir atvērts, saites, uz kurām tie ir adresēti, un vai ir saņemta atbilde.

6.7. Mēs varam arī sazināties, tostarp komerciālus paziņojumus, izmantojot automatizētas e-pasta vai īsziņu sistēmas.


Jautājumu, pieprasījumu vai komentāru gadījumā par šo Privātuma un Privātuma politiku, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu support@mozzarellalab.lv.